Skip to content

Privacy & Cookies

PRIVACY & COOKIES

José Lauwers, (sport) medisch pedicure, gevestigd aan Laan van Meerdervoort 443 2563 AS Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

José Lauwers, (sport) medisch pedicure
Laan van Meerdervoort 443
2563 AS Den Haag

T: +31 681 239 963
E: info@joselauwers.nl
W: https://www.joselauwers.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

José Lauwers, (sport) medisch pedicure verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@joselauwers.nl dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

José Lauwers, (sport) medisch pedicure verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om afspraken te bevestigen en tijdig af te zeggen, of te verplaatsen.
 • Contact met je te kunnen opnemen met het verzoek om informatie van je te vragen over je medische gegevens die van belang kunnen zijn bij het aangaan van een behandeling.

José Lauwers, (sport) medisch pedicure verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

José Lauwers, (sport) medisch pedicure neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van José Lauwers, (sport) medisch pedicure tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

José Lauwers, (sport) medisch pedicure bewaart gegevens van jou niet langer dan noodzakelijk, en nooit langer dan de voor de belastingdienst vereiste bewaartermijn van 7 jaar.

WELKE GEGEVENS BEWAREN WIJ ZOAL VAN JOU EN DE BEWAARTERMIJN

José Lauwers, (sport) medisch pedicure bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

 • Naam, Telefoonnummer en E-mailadres, om je te kunnen aanspreken, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bewaartermijn max 1 jaar
 • Informatie die je met ons deelt
  Je kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als je op ons reageert op Facebook of een ‘Like’ knop aanklikt via onze website.

José Lauwers, (sport) medisch pedicure verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, max 7 jaar

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

José Lauwers, (sport) medisch pedicure deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. José Lauwers, (sport) medisch pedicure blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt José Lauwers, (sport) medisch pedicure jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst voor de volgende dienst met het volgende bedrijf:

 • Het maken van online afspraken in een afsprakenplanner

Het bedrijf dat hiervoor verantwoordelijk is:

Libersy: Handelsnaam in eigendom van Appointment Solutions BV gevestigd te Katernstraat 11, 1321NC Almere, KvK55005926.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door José Lauwers, (sport) medisch pedicure en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@joselauwers.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . José Lauwers, (sport) medisch pedicure wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

VRAGEN

Wij hebben geen officieel aangestelde Functionaris Gegevensbescherming, maar helpen u graag als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid. Hiervoor kunt u contact opnemen met José Lauwers via: info@joselauwers.nl

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

José Lauwers, (sport) medisch pedicure neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@joselauwers.nl

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

José Lauwers, (sport) medisch pedicure gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. José Lauwers, (sport) medisch pedicure gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Googly Analytics
  Naam: _utma
  Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
  Bewaartermijn: 2 jaar

 

 • Cookie: Googly Analytics
  Naam: _ga
  Functie: is used to distinguish users.
  Bewaartermijn: 2 jaar
  Cookie: Googly Analytics

 

 • Naam: _gid
  Functie: is used to distinguish users
  Bewaartermijn: 24 uur
  Cookie: Googly Analytics

 

 • Naam: _gat
  Functie:  is used to throttle requests
  Bewaartermijn: 10 minuten

 

 • Cookie: Functionele cookie afsprakenmaker
  Naam: e
  Functie:  wordt gebruikt om ingevulde informatie op je computer te bewaren
  Bewaartermijn: 24 uur